SOS Nikšić zajedno sa četiri SOS telefona iz Crne Gore pokrenuo inicijativu za izradu održive nacionalne sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama

02. Mart 2015

U okviru projekta „Uspostavljanje održivih servisa podrške ženama i djeci žrtvama nasilja“ SOS Nikšić je pokrenuo inicijativu za uspostvljanje održive nacionalne sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama.

U okviru ove inicijative SOS Nikšić je zajedno sa 4 SOS telefona iz Crne Gore napravio predlog  Pravilnika za rad nacionalne sos linije za nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Nacrt Pravilnika je predat Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu za ljudska i manjinaska prava.

SOS telefon Nikšić zajedno sa NVO Nepsis pokrenuo inicijativu za sprovođenje zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je u saradnji sa NVO Nepsis  pokrenuo inicijativu za sprovođenje obaveznog psihosocijanog tretmana za počinioce nasilja.

Psihosocijalni tretman za počinioce nasilja je jedna od zaštitnih mjera koja je propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Takođe u našoj državi postoji i Pravilnik o bližem načinu određivanja i sprovođenja zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja. Uprkos tome, ovaj tretman se kod nas još uvijek ne sprovodi.

Iz tog razloga SOS telefon Nikšić  i NVO Nepsis su kroz ovu inicijativu izradili Priručnik za implementaciju psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja, kao i organizovale sastanke i radionice sa institucijama koje bi trebale da sprovode ovaj tretman. U okviru ove inicijative sprovedena je anketa o svijesti građana o ovom problemu i izrađen je plan djelovanja u opštini Nikšić.

SOS telefon pokrenuo inicijativu za formiranje nacionalne mreže za suzbijanje nasilja nad ženama

U avgustu 2012. godine SOS Nikšić je pokrenuo inicijativu za formiranje nacionalne mreže za suzbijanje nasilja nad ženama. Ova inicijativa je pokrenuta u sklopu projekta „Inicijativa za strateško djelovanje ženskih NVO protiv nasilja nad ženama“ i pokrenuta je u saradnji sa Centrom za ženska prava i SOS telefonom Podgorica, uz pomoć švedske fondacije Kvinna till Kvinna. U okviru inicijative definisane su zajedničke vrijednosti mreže kao i vizija i misija mreže.

Akcija za socio-ekonomsku inkluziju žena

SOS telefon Nikšić je pokrenuo akciju za socio-ekonomsku inkluziju žena u saradnji sa lokalnom upravom,  ZZZCG-Biro rada Nikšić i Centrom za socijalni rad Nikšić. Akcija je podrazumijevala da se teže zapošljive žene obuče i pripreme za tržište rada. Tako je SOS telefon organizovao obuke iz engleskog jezika i iz  računarske pismenosti. Obuku je prošlo 15  višestruko ranjivih žena. Sem toga organizovan je trening pod nazivom „Uspješno upravljanje zadrugama“. Učesnice su se na ovom treningu upoznale sa načinom osnivanja zadruga, načinom rada, socijalnoj kooperativi i pozitivnim praksama iz zemalja koje već imaju razvijene zadruge.

Inicijativa za povećanje zapošljivosti žena u Nikšiću

Uz podršku Fondacije Institut za otvoreno društvo- Predstavništvo Crna Gora SOS telefon je pokrenuo Inicijativu za povećanje zapošljivosti žena u Nikšiću. Ciljna grupa u ovoj inicijativi bile su žene između 35 i 50 godina koje se nalaze u riziku od socijalne isključenosti. To su obično samohrane majke, razvedene žene sa djecom, žrtve porodičnog nasilja i žene koje ne mogu da se vrate na tržište rada dugo vremena.

Glavni cilj ove inicijative bio je povećanje nivoa socijalne inkluzije kroz osnaživanje socijalno ranjivih žena da pronađu izlaz iz socio-ekonomske nesigurnosti. Žene su prošle Trening za motivaciju i razvoj karijere i Preduzetnički trening u okviru kojih su naučile pisanje CV-a, propratnog pisma, pisam zahvalnosti, razgovor sa poslodavcem. Polaznice su imale mjesec dana teorijskog rada i dva mjeseca pisanja biznis planova. Nakon završene obuke, odabrano je 7 najbolje napisanih biznis ideja koje su nagrađene u vidu opreme i materijala koji je ženama bio potreban za realizovanje svoje biznis ideje.