Otvorena besplatna nacionalna linija za žrtve nasilja 080 111 111

10. Septembar 2015


Liniju uvodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja u saradnji sa NVO SOS Nikšić, uz podršku UNDP-a i EU.
U Crnoj Gori 1.septembra 2015. zvanično je počela sa radom nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici. Tako će sve žrtve nasilja u porodici biti u mogućnosti da pozivom na besplatan broj dobiju adekvatnu zaštitu, pomoć, emocionalnu podršku, kao i sve potrebne savjete. Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević kazala je da je u 2011. godini bilo 507 prijavljenih prekršajnih slučajeva nasilja u porodici, dok je u 2014. godini bilo 1.347 prijava za prekršajno djelo nasilja u porodici, što znači da je broj prijava samo u periodu od tri godine porastao za 166 posto.
Predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Fiona Mek Kluni kazala je da je nasilje u porodici veoma složen problem. Prema njenim riječima, nasilje često ostavlja cjeloživotne posljedice na žrtve, žene i djecu, a nasilno ponašanje se obično prenosi s generacije na generaciju.”Kada je riječ o Crnoj Gori, podaci ukazuju na to da je svaka treća žena bila izložena fizičkom ili nekom drugom obliku nasilja u porodici. Čini se da patrijahalni stavovi i obrasci ponašanja i dalje prožimaju crnogorsko društvo, i zato su potrebni dodatni napori institucija kako bi se došlo do promjene cjelokupnog društvenog okruženja“, poručila je Mek Kluni.
Predstavnica nevladine organizacije “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja” iz Nikšića Nataša Međedović, kazala je da ta linija predstavlja najvažniji mehanizam za urgentnu pomoć i podršku žrtvama nasilja. Ona je ukazala da će NVO „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić“, voditi navedenu SOS liniju, i dodala da je njihov zadatak da ojačaju snage žrtve i servisiraju njene akutne potrebe. Međedović je rekla da je njihov zadatak i da podrže žrtvu da osnaži svoje kompetencije i povrati kontrolu nad svojim životom.”Uvođenjem ove linije žrtve porodičnog nasilja u Crnoj Gori dobijaju servis koji garantuje brz, senzibilan i održiv odgovor na njihove potrebe“, poručila je Nataša Međedović.

SOS Nikšić zajedno sa četiri SOS telefona iz Crne Gore pokrenuo inicijativu za izradu održive nacionalne sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama

02. Mart 2015

U okviru projekta „Uspostavljanje održivih servisa podrške ženama i djeci žrtvama nasilja“ SOS Nikšić je pokrenuo inicijativu za uspostvljanje održive nacionalne sos linije za porodično nasilje i nasilje nad ženama.

U okviru ove inicijative SOS Nikšić je zajedno sa 4 SOS telefona iz Crne Gore napravio predlog  Pravilnika za rad nacionalne sos linije za nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Nacrt Pravilnika je predat Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Ministarstvu za ljudska i manjinaska prava.

SOS telefon Nikšić zajedno sa NVO Nepsis pokrenuo inicijativu za sprovođenje zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić je u saradnji sa NVO Nepsis  pokrenuo inicijativu za sprovođenje obaveznog psihosocijanog tretmana za počinioce nasilja.

Psihosocijalni tretman za počinioce nasilja je jedna od zaštitnih mjera koja je propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici. Takođe u našoj državi postoji i Pravilnik o bližem načinu određivanja i sprovođenja zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja. Uprkos tome, ovaj tretman se kod nas još uvijek ne sprovodi.

Iz tog razloga SOS telefon Nikšić  i NVO Nepsis su kroz ovu inicijativu izradili Priručnik za implementaciju psihosocijalnog tretmana za počinioce nasilja, kao i organizovale sastanke i radionice sa institucijama koje bi trebale da sprovode ovaj tretman. U okviru ove inicijative sprovedena je anketa o svijesti građana o ovom problemu i izrađen je plan djelovanja u opštini Nikšić.

SOS telefon pokrenuo inicijativu za formiranje nacionalne mreže za suzbijanje nasilja nad ženama

U avgustu 2012. godine SOS Nikšić je pokrenuo inicijativu za formiranje nacionalne mreže za suzbijanje nasilja nad ženama. Ova inicijativa je pokrenuta u sklopu projekta „Inicijativa za strateško djelovanje ženskih NVO protiv nasilja nad ženama“ i pokrenuta je u saradnji sa Centrom za ženska prava i SOS telefonom Podgorica, uz pomoć švedske fondacije Kvinna till Kvinna. U okviru inicijative definisane su zajedničke vrijednosti mreže kao i vizija i misija mreže.

Akcija za socio-ekonomsku inkluziju žena

SOS telefon Nikšić je pokrenuo akciju za socio-ekonomsku inkluziju žena u saradnji sa lokalnom upravom,  ZZZCG-Biro rada Nikšić i Centrom za socijalni rad Nikšić. Akcija je podrazumijevala da se teže zapošljive žene obuče i pripreme za tržište rada. Tako je SOS telefon organizovao obuke iz engleskog jezika i iz  računarske pismenosti. Obuku je prošlo 15  višestruko ranjivih žena. Sem toga organizovan je trening pod nazivom „Uspješno upravljanje zadrugama“. Učesnice su se na ovom treningu upoznale sa načinom osnivanja zadruga, načinom rada, socijalnoj kooperativi i pozitivnim praksama iz zemalja koje već imaju razvijene zadruge.