Programi

1. Program žaštite žena i djece od muškog nasilja

Programski cilj: Suzbijanje muškog nasilja nad ženama i djecom u Nikšiću.

Zadaci:

 • Obezbjeđivanje usluga i servisa za efikasno, brzo i adekvatno zbrinjavanje žena i djece žrtava nasilja
 • Obezbeđivanje besplatnih servisa podrške i stručne pomoći  (informativni, psiho-socijalni, pravni, zastupanje na Sudu ) za žene i djecu žrtve nasilja
 • Edukacija profesionalki/profesionalaca iz oblasti diskriminacije i nasilja nad ženama i djecom
 • Monitoring i analiza sprovođenja zakona i strateških dokumenata za žaštitu žena i djece od nasilja
 • Sprovođenje istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama i djecom
 • Razvijanje mehanizama participacije i inkluzije građana za podršku u borbi protiv nasilja nad ženama
 • Diseminacija znanja i podataka zainteresovanim subjektima i ljudima iz zajednice

2. Socio-ekonomski program za ranjive grupe žena i djece

Programski cilj: Unaprijediti socio-ekonomski život žena pripadnica ranjivih kategorija u Nikšiću.

Zadaci:

 • Uspostavljanje centra za socio-ekonomsku inkluziju žena
 • Rad na standardizaciji, akreditaciji i licenciranju programa i usluga
 • Organizovanje licenciranih programa obuke za žene
 • Razvijanje i unapređivanje programskih oblasti, tehničkih pomagala i ljudskih resursa centra za obrazovanje žena
 • Podsticanje ženskog preduzetništva kroz javno zagovaranje interesa žena u preduzetništvu i na tržištu rada
 • Podsticanje razvoja socijalnih kooperativa
 • Praćenje zakonske regulative i procjene efekata državnih programa za unapređenje položaja marginalizovanoh grupa žena i djece
 • Rad na ekonomskom osnaživanju i povezivanju sa institucijama i biznis sektorom žena pripadnica marginalizovanih grupa
 • Promocija socijalne ekonomije kao EU principa za socijalnu inkluziju

Leave a Reply